Prizes

Best poster award

Muharrem Bayraktar (Recipient), 31 Jan 2018

Prize

Best poster award

Muharrem Bayraktar (Recipient), 13 Jun 2019

Prize