Differentiëren bij rekenen: een cognitieve taakanalyse van het denken en handelen van basisschoolleerkrachten

T. Keuning, M. van Geel, J. Frèrejean, J. van Merriënboer, D. Dolmans, A.J. Visscher

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

11 Citations (Scopus)
402 Downloads (Pure)

Abstract

Onderzoek naar differentiatie in het basis- onderwijs is vaak gericht op verschillende soorten aanpakken of strategieën om om te gaan met verschillen, zoals verschillende groeperingsvormen of het toepassen van co- operatieve werkvormen. Een duidelijk beeld van de vereiste leerkrachtvaardigheden, met bijbehorende kennis en attitudes, ontbreekt, waardoor leerkrachten niet systematisch ge- schoold kunnen worden in deze complexe vaardigheid. In deze studie is daarom met een cognitieve taakanalyse (CTA) in kaart ge- bracht uit welke vaardigheden de complexe taak ‘differentiëren bij rekenen’ bestaat. Door middel van een iteratief proces, waarin re- sultaten van observaties, interviews en een expertmeeting met leerkrachten gecombi- neerd werden met informatie uit een expert- meeting met overige inhoudsdeskundigen, is een vaardighedenhiërarchie opgesteld. Hierin wordt weergegeven wat de samenhang is tussen samenstellende vaardigheden, ge- durende vier differentiatiefasen. Bovendien is daarbij vastgesteld welke kennis nodig is om goed te kunnen differentiëren en welke factoren de complexiteit van differentiëren re- duceren dan wel vergroten. Deze studie toont aan hoe een CTA kan worden ingezet voor het onderzoeken van het handelen en denken van leerkrachten. De opgedane inzichten zijn een waardevolle aanvulling op wat tot nu bekend was over differentiëren en bieden een sterke basis voor het ontwikkelen van professiona- liseringstrajecten gericht op het verbeteren van differentiëren.
Original languageDutch
Pages (from-to)160-181
Number of pages22
JournalPedagogische studiën
Volume94
Issue number3
Publication statusPublished - 2017

Keywords

  • Cognitive task analysis
  • Differentiation
  • Primary education
  • Teaching mathematics

Cite this