Digitale rekentoestellen voor vuurleiding

E.W. Gröneveld

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

35 Downloads (Pure)

Abstract

In ,,De Militaire Spectator" nr 11 van november 1958 wijdde ir. IJ. Boxma een beschouwing aan de toepassing van de digitale rekentechniek in rekentoestellen voor vuurleiding. Zoals uit dit artikel blijkt komen problemen van tweeërlei aard naar voren. In de eerste plaats die, welke met de digitale techniek als zodanig verband houden. In de tweede plaats doen zich problemen voor, die nauw samenhangen met de rol, die het rekentoestel in het wapensysteem vervult. Tot deze laatste behoren onder andere:
- de constructie van analoog-digitaal omzetters en van digitaal-analoog omzetters;
- het vaststellen van de geëiste rekenfrekwentie, waarbij rekening moet worden gehouden met de dynamische eigenschappen van de analoge elementen van bet gehele wapensysteem en met de snelheid, waarmee de optredende grootheden veranderen ;
- het opstellen van het rekenprogramma.

In het volgende wordt vooral aandacht aan dit laatste onderwerp besteed. Hieraan gaat vooraf een bespreking van de opbouw en de inwendige organisatie van een rekentoestel, waarbij de betekenis van het begrip rekenprogramma wordt uiteengezet.
Original languageEnglish
Pages (from-to)54-58
JournalMilitaire spectator
Volume129
Publication statusPublished - 1960
Externally publishedYes

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Digitale rekentoestellen voor vuurleiding'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this