Microscopic Degradation in Formamidinium-Cesium Lead Iodide Perovskite Solar Cells under Operational Stressors

Nengxu Li, Yanqi Luo, Zehua Chen, Xiuxiu Niu, Xiao Zhang, Jiuzhou Lu, Rishi Kumar, Junke Jiang, Huifen Liu, Xiao Guo, Barry Lai, Geert Brocks, Qi Chen, Shuxia Tao*, David P. Fenning, Huanping Zhou

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

164 Citations (Scopus)
45 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Microscopic Degradation in Formamidinium-Cesium Lead Iodide Perovskite Solar Cells under Operational Stressors'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science