Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak (1995) E03.94.0086 (Nieuw besluit hangende beroep: beroep niet tevens gericht op het nieuwe besluit, Deskundigenadvisering, Zorgvuldigheid, Ondertekening ontwerp-besluit, Motivering, Onpartijdigheid: wethouder-commissaris, Overlast door verkeersaantrekkende werking, Strijd met grondrechtelijke zorgplicht van de overheid voor het milie)

Research output: Memorandum/expositionCase note

18 Downloads (Pure)

Abstract

Beroep tegen een besluit tot oprichting en inwerking nemen van een passagiersterminal. Hangende bezwaar heeft verweerder terzake van de inrichting een nieuw besluit genomen. Appellante meent dat haar beroep -gelet op art. 6:18 j° 6:19 Awb tevens geacht moet worden te zijn gericht tegen het nieuwe besluit. De strekking van deze regeling is om het bestuursorgaan de vrijheid te laten om een bestreden besluit wegens daarin gebleken gebreken of wegens gewijzigde omstandigheden te wijzigen of in te trekken, maar om daaraan gekoppeld een voorziening te treffen ter voorkoming van verlies van rechtsbescherming ten gevolge van de wijziging of intrekking. Het nieuwe besluit heeft naar zijn strekking geen betrekking op de aan het oude besluit ten grondslag liggende aanvraag. Wijziging van het bestreden besluit in lijn met de inhoud van het nieuwe besluit zou -gelet op de Wm- ook betekenen dat de grondslag van de oorspronkelijke aanvraag zou worden verlaten. Geen sprake van een onzorgvuldige en onpartijdige totstandkoming van het verslag van de deskundigenadviseur. Het ontwerp-besluit is niet door verweerders ondertekend, doch aannemelijk is dat die bevoegdheid door verweerders is gemandateerd. Motivering van het ontwerp-besluit is summier maar mede in het licht van de daarbij opgenomen aanvraag voldoende. Onpartijdigheid van de wethouder is niet in het geding, nu diens commissariaat rechtstreeks is gebonden aan zijn wethouderschap en vergoedingen in de gemeentekas vloeien. Geen aanleiding bestaat tot toetsing van het bestreden besluit aan art. 21 GW. Ten tijde van het genomen besluit kon de te verwachten hinder door verkeersbewegingen niet worden toegerekend aan de terminal.
Original languageUndefined
File no.227
Publication statusPublished - 1995

Publication series

Name
PublisherSdu
No.227
Volume1995
ISSN (Print)1380-7056

Keywords

  • IR-95441

Cite this