Recent third pole's rapid warming accompanies cryospheric melt and water cycle intensification and interactions between monsoon and environment: Multidisciplinary approach with observations, modeling, and analysis

Tandong Yao, Yongkang Xue*, Deliang Chen, Fahu Chen, Lonnie Thompson, Peng Cui, Toshio Koike, William K.M. Lau, Dennis Lettenmaier, Volker Mosbrugger, Renhe Zhang, Baiqing Xu, Jeff Dozier, Thomas Gillespie, Yu Gu, Shichang Kang, Shilong Piao, Shiori Sugimoto, Kenichi Ueno, Lei WangWeicai Wang, Fan Zhang, Yongwei Sheng, Weidong Guo, Ailikun, Xiao Xin Yang, Yaoming Ma, Samuel S.P. Shen, Zhongbo Su, Fei Chen, Shunlin Liang, Yimin Liu, Vijay P. Singh, Kun Yang, Daqing Yang, Xinquan Zhao, Yun Qian, Yu Zhang, Qian Li

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

181 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Recent third pole's rapid warming accompanies cryospheric melt and water cycle intensification and interactions between monsoon and environment: Multidisciplinary approach with observations, modeling, and analysis'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences