Seasonal variation and controlling factors of evapotranspiration over dry semi-humid cropland in Guanzhong Plain, China

Yunfei Wang, Yufeng Zou, Huanjie Cai*, Yijian Zeng, Jianqiang He, Lianyu Yu, Chao Zhang, Qaisar Saddique, Xiongbiao Peng, Kadambot H.M. Siddique, Qiang Yu, Zhongbo Su

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

2 Citations (Scopus)
24 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Seasonal variation and controlling factors of evapotranspiration over dry semi-humid cropland in Guanzhong Plain, China'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences