Stability analysis on Nb3Sn sample conductor of CFETR central solenoid model coil

Chao Dai, Yu Wu, Jiangang Li, Jinggang Qin, Fang Liu (Corresponding Author), Huajun Liu*, Yi Shi, Chao Zhou, Sheng Liu

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

7 Citations (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Stability analysis on Nb3Sn sample conductor of CFETR central solenoid model coil'. Together they form a unique fingerprint.

Physics