Stability analysis on Nb3Sn sample conductor of CFETR central solenoid model coil

Chao Dai, Yu Wu, Jiangang Li, Jinggang Qin, Fang Liu (Corresponding Author), Huajun Liu*, Yi Shi, Chao Zhou, Sheng Liu

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

3 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Stability analysis on Nb<sub>3</sub>Sn sample conductor of CFETR central solenoid model coil'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science