State‐of‐the‐art of measures of the obesogenic environment for children

Kun Mei, Hong Huang, Fang Xia, Andy Hong, Xiang Chen, Chi Zhang, Ge Qiu, Gang Chen, Zhenfeng Wang, Chongjian Wang, Bo Yang, Qian Xiao, Peng Jia*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

10 Citations (Scopus)
64 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'State‐of‐the‐art of measures of the obesogenic environment for children'. Together they form a unique fingerprint.