Transitie naar de waterbewuste stad: Omgaan met verstedelijking, waterbeheer en klimaatverandering

Nanco Dolman, Kris Lulofs, Gül Özerol, Helge Bormann, Mike Böge, Hans Bressers*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

82 Downloads (Pure)

Abstract

In Nederland ging in 2017 het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) van start,
als onderdeel van het Deltaprogramma. De doelstelling uit het DPRA: “In 2050 is
het bebouwde gebied in Nederland, inclusief vitale en kwetsbare functies, zo goed mogelijk waterrobuust en klimaatbestendig ingericht”. Op de radar van het DPRA staan klimaat-gerelateerde kwetsbaarheden en gevolgschade. Waarbij wateroverlast, droogte, hittestress en de gevolgen door overstroming de uitdagingen vormen. Stappen in de aanpak zijn een stresstest, een risicodialoog, het opstellen van een uitvoeringsagenda en het ontwikkelen van instrumenten en tools. Op papier ziet de aanpak van het DPRA er veelbelovend uit, in de zin van een logisch schema voor probleemaanpak en verbetering, oog hebbend voor de toenemende impact van klimaatverandering.
Original languageDutch
Pages (from-to)37-44
Number of pages8
JournalWater governance
Issue number3
Publication statusPublished - 2020

Cite this