Verbeteren van het werkgedrag van werknemers in een bankorganisatie

Ida Wognum, Bernard Veldkamp

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

70 Downloads (Pure)

Abstract

Voor het hier gepresenteerde onderzoek is een instrumentarium ont-wikkeld waarmee effecten van leertrajecten over sociale vaardighe-den kunnen worden geëvalueerd. Dit instrumentarium bleek goed toe-pasbaar op het leertraject Communicatie en Samenwerking van eengrote bankorganisatie. Een belangrijke fase in dit leerprogramma is het‘voortraject’. Iedere deelnemer bepaalt dan in overleg met zijn direct lei-dinggevende welke communicatie- en samenwerkingsvaardigheden ver-der moeten worden ontwikkeld om goed te kunnen functioneren. Ditoverleg resulteert in een selectie van drie competenties. De trainer wordtvan deze keuze op de hoogte gebracht, opdat hij het leertraject zo goedmogelijk op de ontwikkelbehoeften van iedere deelnemer kan afstem-men. De onderzoeksresultaten laten zien dat het leertraject heeft bij-gedragen aan een betere beheersing van de communicatie- en samen-werkingsvaardigheden door bankmedewerkers. Dit geldt vooral voor decompetenties die in het voortraject waren geselecteerd. Het onderzoekheeft ook laten zien dat het selectieproces niet altijd goed is verlopen.Dit kan betekenen dat niet altijd de juiste competenties voor verdere ont-wikkeling zijn geselecteerd. Een minder zorgvuldig verlopen selectie-proces kan echter ook tot gevolg hebben dat leidinggevenden hun mede-werkers in onvoldoende mate ondersteunen bij het op de werkplektoepassen van nieuw verworven competenties. Met name in het selectieproces liggen dan ook aangrijpinspunten voor verbetering
Original languageDutch
Pages (from-to)65-86
JournalTijdschrift voor HRM
Volume3
Issue number3
Publication statusPublished - 2002

Cite this